آپارات
کانال تلگرام
اينستاگرام

میرزاده

مهدی

مدیر عامل

اقایی

محمد جواد

معاون اول

بنام

ابوالفضل

معاون دوم